آداب و اصول تشریفات بین المللی و میان فرهنگی

“آداب و اصول تشریفات بین المللی و میان فرهنگی” به منظور رضایت مشتریان بین المللی در هتل ها و رستوران…

0
100,000 تومان

اصول پذیرایی و سرویس غذا در خدمات غذایی و ادارات

“اصول پذیرایی و سرویس غذا در خدمات غذایی و ادارات” ضرورت شناخت و بکارگیری شیوه های سرویس غذا و آئین…

0
100,000 تومان

آئین ها و اصول رفتاری در صنعت مهمان نوازی

“آئین ها و اصول رفتاری در صنعت مهمان نوازی” ضرورت شناخت و بکارگیری آئین های رفتاری به منظور رضایت مشتریان…

0
100,000 تومان