کارگاه آموزشی : ” پارامترهای کارایی و اثر بخشی در استراتژی منابع انسانی(کسب و کار) “

کارگاه آموزشی : ” پارامترهای کارایی و اثر بخشی در استراتژی منابع انسانی(کسب و کار) ” از سلسله کارگاه های…

0
1,000,000 تومان