اصول ارزیابی عملکرد پرسنل

“عنوان دوره : اصول ارزیابی عملکرد پرسنل” Performance  Management مجموعه کارگاه های تخصصی  و کاربردی”مدیریت تخصصی رستوران“ Restaurant Management (Hospitality…

0
1,000,000 تومان