کارگاه آموزشی : ” مدیریت عمومی و منابع انسانی “

کارگاه آموزشی : ” مدیریت عمومی و منابع انسانی “ از سلسله کارگاه های مدیریت رستوران . عنوان دوره اصلی:…

0
100,000 تومان