مدیریت علمی تولید غذا (شناخت انواع پنیر و مواد اولیه آشپزی ایتالیایی

کارگاه سوم :”مدیریت علمی تولید غذا (شناخت انواع پنیر و مواد اولیه آشپزی ایتالیایی” . عنوان دوره : مجموعه کارگاه…

0
100,000 تومان