کارگاه آموزشی : ” شناخت چارت سازمانی در رستوران و الگوهای تیمی “

کارگاه آموزشی : ” شناخت چارت سازمانی  در رستوران و الگوهای تیمی “ از سلسله کارگاه های مدیریت رستوران .…

0
100,000 تومان