شیوه نوشتن و تنظیم طرح کسب وکار در خدمات غذایی

“شیوه نوشتن و تنظیم طرح کسب وکار در خدمات غذایی “Business Plan مجموعه کارگاه های تخصصی “مدیریت تخصصی رستوران“ Restaurant…

0
1,000,000 تومان