کارگاه آموزشی آداب و اصول تشریفات در ارتباطات ملی و میان فرهنگی

موسسه فن آوری و هتلداری آفتاب پارسه با همکاری واحد تخصصی دانشگاه شیراز و وزارت میراث فرهنگی  برگزار میکند: عنوان…

0
100,000 تومان