کارگاه آشپزخانه قاجاری

(شروع کارگاه آشپزخانه قاجاری) . عنوان دوره : ” آشپزی اقوام ایرانی عنوان کارگاه: مبحث هفتم : آشپزخانه های قاجاری“…

0
100,000 تومان

از خورشخانه های صفوی تا آشپزخانه های قاجاری(قسمت اول :آشپزی صفوی)

موسسه فن آوری و هتلداری آفتاب پارسه با همکاری واحد تخصصی دانشگاه شیراز و وزارت میراث فرهنگی  برگزار میکند: عنوان…

0
100,000 تومان

کارگاه آموزشی آشپزی اقوام ایرانی(آشپزی خراسان)

موسسه فن آوری و هتلداری آفتاب پارسه با همکاری واحد تخصصی دانشگاه شیراز و وزارت میراث فرهنگی  برگزار میکند: عنوان…

0
1,000,000 تومان