کارگاه آموزشی مربا،سیروپ و سس آلو سیاه یا زرد

. موسسه فن آوری و هتلداری آفتاب پارسه با همکاری واحد تخصصی دانشگاه شیراز و وزارت میراث فرهنگی  برگزار میکند:…

0
1,000,000 تومان