کتاب مدیریت تشریفات هتل

“کتاب مدیریت تشریفات هتل” اولین کتاب جامع در کلیه اصول پایه ای امور تشریفات وپذیرایی با ذکر نکات دانشی و مهارتی…

0
80,000 تومان