کارگاه های مدیریت فنی و تکنولوژی در CRM2016 Powered & Desigened By ABLY Co, ABLY